Ogólnopolski Konkurs Fizyczny
O Konkursie

Organizatorem Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego „Tęcza” jest Stowarzyszenie Upowszechniania Wiedzy i Kultury Regionalnej „Pokolenie” w Warszawie.

Konkurs przeprowadzany jest przy współpracy merytorycznej z Wydziałem Grafiki Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie.

Ideą Konkursu jest :
-         szerzenie wśród młodzieży wiedzy o regionie, wyszukiwanie i rozwijanie talentów plastycznych;
-         propagowanie polskiej przyrody, tradycji, obrzędów, zabytków jako wartości ponadnarodowych;
-         rozwijanie wrażliwości estetycznej inspirowanej specyficzną kulturą i etnografią;
-         aktywizacja miłośników sztuk pięknych poprzez prezentowanie  i honorowanie ich dokonań;

Konkurs adresowany jest do uczniów szkół podstawowych (V i VI klasa), gimnazjów
 i szkół średnich.

Udział w Konkursie polega na wykonaniu indywidualnej (bez pomocy osób trzecich) pracy plastycznej. Dopuszcza się następujące formy prac indywidualnych:       
-         rysunek ( format A4) wykonany dowolną techniką;
-         praca malarska ( format A4 lub A3);
-         zestaw fotografii – max.  3 zdjęcia (format pocztówkowy);

Temat główny Konkursu  ustalany w Regulaminie winien być ilustrowany poprzez wykonanie prac na temat człowieka, przyrody i krajobrazu Regionu .Prace mogą dotyczyć portretów, okazów flory, fauny, pejzażu okolicy itp.

Szkoły, które zadeklarują udział swoich uczniów w konkursie, przesyłają karty zgłoszeń na adres  Ogólnopolskiego Organizatora Konkursu.

Każda zgłoszona szkoła otrzymuje indywidualny kod uczestnictwa , którym oznacza prace indywidualne.

Szczegółowy harmonogram przebiegu Konkursu jest corocznie ustalany w Regulaminie Konkursu i przesyłany do szkół wraz z zaproszeniem do udziału w Konkursie w miesiącu październiku.